Kata title image
  sitemap

Kata practiced within the Shuri Karate Dojo

Itosu Ke

Higaonna Ke

Mabuni Ke

 Pinan Shodan  Sanchin  Shinsei
 Pinan Nidan  Tensho  Juroku
 Pinan Sandan  Saiha  Happo Sho
 PinanYondan  Seienchin  Kenshu
 Pinan Godan  Seipai  Kensho
 Jitte  Seisan  Kenpaku
 Jiin  Shisochin  Aoyagi
 Jion  Sanseiru  Myojo
 Matsukaze  Kururunha  Shinpa
 Rohai  Suparinpai  Shiho Kosokun
 Bassai Dai  Niseishi  
 Bassai Sho  Sochin  
 Matsumura Bassai  Unshu  
 Kosokun Dai  Nipaipo  
 Kosokun Sho    
 Chinte    
 Chinto    
 Wanshu    
 Gojushiho    
 Naihanchi Shodan    
 Naihanchi Nidan    
 Naihanchi Sandan    
 Rohai Shodan    
 Rohai Nidan    
 Rohai Sandan    

12 Shito-Ryu Dosa kata

Kihon Heiko dachi Dai Ichi
Dai Ni
Dai San
Dai Yon
Kihon Nekoashi dachi
Dai Ichi
Dai Ni
Dai San
Dai Yon
Kihon Zenkutsu dachi
Dai Ichi
Dai Ni
Dai San
Dai Yon

right arrow image  Home page image  up-arrow image   

Copyright © 2014 Shuri Karate Dojo. All rights reserved.